Η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΕ δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στις εκφρασμένες απαιτήσεις και προσδοκίες των Πελατών της και στις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την Νομοθεσία και τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς. 

Η δέσμευση της Διοίκησης υλοποιείται μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με πεδίο εφαρμογής ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Προτύπου IS0 9001:2015 και στηρίζεται :

 • Στην ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας
 • Στην προαγωγή της εφαρμογής της διεργασιακής προσέγγισης και της προσέγγισης διακινδύνευσης
 • Στην διασφάλιση της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων
 • Στη γνωστοποίηση της σημαντικότητας της αποτελεσματικής διαχείρισης της ποιότητας
 • Στην κατανόηση των υπαρχουσών και μελλοντικών αναγκών των Πελατών και ικανοποίηση των απαιτήσεών τους
 • Στην παροχή κατευθύνσεων και άσκηση ελέγχου για την κοινή προσήλωση όλων των Στελεχών στην αποστολή και τους στόχους και δημιουργία εσωτερικού περιβάλλοντος, που να καθιστά δυνατή την ενεργό συμμετοχή τους στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της
 • Στην εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποίησης των δυνατοτήτων του προς όφελος της Εταιρίας και έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του
 • Στην προσέγγιση όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας ως διεργασιών και διαχείρισή τους σαν ένα ενιαίο σύστημα αλληλοσχετιζόμενων διεργασιών, που εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων της
 • Στην καθιέρωση της συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και κατά συνέπεια της συνολικής επίδοσης της Εταιρίας σαν μόνιμου στόχου
 • Στη λήψη αποφάσεων με βάση την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Στη δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων με του Προμηθευτές

Οι Στόχοι Ποιότητας είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας και το στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρίας μας και επιλέγονται με κριτήρια τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και της επίδοσης της εταιρίας.

Στόχοι Ποιότητας

1. Βελτίωση της Ικανοποίησης των Απαιτήσεων και Προσδοκιών των Πελατών
2. Βελτίωση της Θέσης της Εταιρίας στην Αγορά
3. Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας
4. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

29.12.2023

 
espa